Regulamin Programu Partnerskiego

Obowiązuje od: 28.12.2019

Niniejszy regulamin określa zasady działania i uczestnictwa w Programie Partnerskim Niezbędnika Sprzedawcy.

 1. DEFINICJE

  1. "Administrator" (Usługodawca) – ALLEO.NET Tomasz Grzesik z siedzibą w Złotej Wodzie 44, 26-025 Łagów, NIP: 6572714873, REGON: 366265315.
  2. "Serwis" – serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny pod adresem: niezbedniksprzedawcy.pl za pośrednictwem którego Administrator Świadczy Usługi na rzecz Użytkowników, a także prowadzi inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.
  3. "Partner" – oznacza uczestnika zarejestrowanego w Programie.
  4. "Polecony" – oznacza podmiot, który na skutek działań Partnera przystąpił do korzystania z Systemu oraz założył w nim Konto (zarejestrował się).
  5. "Użytkownik" – oznacza podmiot, który korzysta z Serwisu.
  6. "Narzędzia" – funkcjonalności Konta Użytkownika.
  7. "Konto" – konto założone przez Użytkownika w Serwisie.
  8. "Program" – oznacza program partnerski Niezbędnika Sprzedawcy, którego dotyczy niniejszy regulamin.
 2. Uczestnictwo

  1. W Programie partnerskim mogą uczestniczyć przedsiębiorcy oraz spółki prawa handlowego.
  2. Aby zostać Partnerem w Programie, należy zaznaczyć zgodę Regulaminu Programu Partnerskiego i kliknąć przycisk "Dołącz do Programu Partnerskiego" na stronie niezbedniksprzedawcy.pl/program-partnerski/.
  3. Partner zobowiązuje się zaakceptować oraz przestrzegać niniejszego regulaminu wraz z jego zmianami.
 3. Założenia współpracy

  1. Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, zobowiązuje się do polecania swoim klientom oraz partnerom handlowym Narzędzi Serwisu. Celem powyższych działań jest założenie przez klientów oraz partnerów handlowych Partnera Konta w usłudze oraz aktywne korzystanie z Serwisu.
  2. W zamian za skuteczność działań promocyjnych rozumianych jako dokonanie przez Poleconego płatności za Narzędzia, Partner uzyskuje prowizję od wspomnianych wpłat.
  3. W celu umożliwienia działań promocyjnych, Partnerowi udostępniona zostaje funkcjonalność Serwisu umożliwiająca:
   • uzyskanie linku partnerskiego,
   • mierzenie efektywności działań promocyjnych,
   • przegląd oraz wypłatę zysków prowizyjnych.
 4. Obowiązki Partnera

  1. Partner zobowiązuje się do promowania i reklamowania Programu i/lub usługi świadczonych przez lub za pośrednictwem Administratora w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak i z zasadami współżycia społecznego oraz do rozwijania i prowadzenia działań promocyjnych na własny koszt i na własną odpowiedzialność.
  2. Wynagrodzenie prowizyjne otrzymane przez Partnera w Programie pozostają w związku z działalnością gospodarczą Partnera. Wartość otrzymanego przez Partnera wynagrodzenia z tytułu partycypowania w Programie stanowi przychód podatkowy z tej działalności, który Partner ma obowiązek rozliczyć według właściwych dla siebie zasad opodatkowania. Na Partnerze ciąży wyłączny obowiązek opłacenia wszelkich podatków lub innych opłat wynikających lub powstałych w związku z uczestnictwem w Programie.
 5. Prowizja oraz Rozliczenia

  1. Od każdej wpłaty Poleconego za Narzędzia, Partner otrzymuje prowizję w wysokości 5%, 10% lub 20%.
  2. Wysokość prowizji zależy od liczby Poleconych Partnera:
   • do 3 poleconych: 5%,
   • 4-9 poleconych: 10%,
   • ponad 9 poleconych: 20%.
  3. W przypadku Poleconych, rozliczanych na podstawie indywidualnych, negocjowalnych stawek, lub korzystających ze zniżek, suma prowizji zostanie obniżona o kwotę udzielonego rabatu.
  4. Termin płatności dla każdej z wymienionych metod płatności wynosi 14 dni roboczych od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury.
  5. Partner może wypłacić środki z prowizji, jeżeli na koncie Partnera uzbiera się kwota przynajmniej 100 PLN.
  6. Kwota wypłacanych środków musi stanowić wartość brutto na wystawianej przez Partnera fakturze.
  7. Jakiekolwiek zwroty pieniężne, wynikające z rezygnacji Poleconego z korzystania z Systemu, wynikające ze złożonych przez Poleconego reklamacji lub innych sytuacji, w tym zaś także z sytuacji losowych skutkować będą odjęciem równoważnej kwoty prowizji od sumy zgromadzonej na koncie Partnera. Jeśli prowizja ze sprzedaży została już wypłacona Partnerowi, jej wartość zostanie odjęta od płatności w kolejnym okresie rozliczeniowym. Jeśli prowizja należna Partnerowi w kolejnym okresie rozliczeniowym nie będzie wystarczająca, by pokryć koszty odjętej prowizji, Partnerowi zostanie wystawiona faktura na kwotę pozostałej do zwrotu należności.
 6. Link partnerski

  1. Partner zdobywa Poleconych przy pomocy linku partnerskiego, który jednoznacznie identyfikuje Partnera.
  2. Kliknięcie w link partnerski użytkownika Internetu spowoduje zapisanie go w bazie potencjalnych Poleconych Partnera.
  3. Potencjalny Polecony staje się Poleconym przez Partnera w momencie rejestracji tego użytkownika w Serwisie.
  4. Potencjalny Polecony Partnera jest usuwany z bazy w następujących sytuacjach:
   • po upłynięciu 30 dni od ostatniego kliknięcia w link partnerski Partnera,
   • po kliknięciu przez potencjalnego Poleconego w link innego Partnera.
 7. Czas obowiązywania programu

  1. Czas trwania Programu jest nieograniczony. Administrator może jednak w każdym czasie zakończyć Program.
  2. Partnerowi w każdym czasie przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Programie. Informację o rezygnacji należy przesłać za pośrednictwem wiadomości e-mail z zarejestrowanego w Serwisie adresu e-mail.
 8. Ograniczenia i Odpowiedzialność

  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Partnera:
   • za straty wynikłe w związku z niewłaściwym działaniem lub brakiem działania Serwisu,
   • za działania podjęte przez Partnera w ramach Programu,
   • w przypadku, gdy polecana przez i na rzecz Poleconego sprzedaż, z przyczyn technicznych, nie zostanie zarejestrowana,
   • za opłaty pośrednie, opłaty transakcyjne i inne koszty ponoszone przez Partnera.
  2. Partner może zostać usunięty z Programu w razie uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności:
   • pobierania opłat od wpłat z kont w Serwisie należących do Partnera lub podmiotów powiązanych,
   • działania na szkodę Administratora,
   • naruszenia w związku z Programem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  3. Administrator w każdym czasie może zmienić cennik oraz wysokości stawki prowizyjnej. Zmiany będą publikowane na stronie https://niezbedniksprzedawcy.pl/cennik/ oraz https://niezbedniksprzedawcy.pl/program-partnerski/zasady/
 9. Postanowienia Końcowe

  1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany będą publikowane na stronie https://niezbedniksprzedawcy.pl/program-partnerski/zasady/.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. Wszystkie ewentualne sprawy sporne, strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienia takiego nie da się osiągnąć, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
Kliknij, aby otworzyć czas z Konsultantem.