Zasady Użytkowania

Obowiązuje od: 29 Kwiecień 2019

 1. DEFINICJE

  1. "Administrator" oznacza ALLEO.NET Tomasz Grzesik z siedzibą w Złotej Wodzie 44, 26-025 Łagów.
  2. "Regulamin" oznacza niniejszy regulamin Serwisu.
  3. "Serwis" oznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny pod adresem: niezbedniksprzedawcy.pl za pośrednictwem którego Administrator Świadczy Usługi na rzecz Użytkowników, a także prowadzi inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.
  4. "Usługi" oznacza usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu do których należy umożliwienie bezpłatnego dostępu do narzędzi oraz materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Serwisu oraz otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje marketingowe, a w szczególności Informacje handlowe o produktach Administratora.
  5. "Użytkownik" oznacza każdą osobę korzystającą z Serwisu.
  6. "Konto" konto założone przez Użytkownika w Serwisie. Jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu adresu e-mail oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu ma dostęp do spersonalizowanych narzędzi oraz treści.
  7. "Informacja handlowa" oznacza informację handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
  8. "Newsletter" – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca Informację handlową.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator może świadczyć Usługi oraz prowadzić inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.
  2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora związane z korzystaniem z Serwisu, w tym w szczególności zasady świadczenia Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień przy korzystaniu z Serwisu.
  4. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawartej pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem jest Świadczenie Usług.
  5. Regulamin jest udostępniony w Serwisie w formie umożliwiającej jego pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu.
  6. Właścicielem i podmiotem zarządzającym Serwisem jest Administrator.
  7. Dokonując rejestracji Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwego adresu email używanego przez siebie konta pocztowego. Proces rejestracji wymagana potwierdzenia adresu e-mail w sposób określony w otrzymanej na podany adres e-mail korespondencji.
  8. Niezarejestrowany użytkownik może korzystać wyłącznie z oferowanych funkcjonalności nie wymagających logowania.
  9. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, informacji o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.
  10. Zarejestrowany Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia. Usunięcie konta odbywa się poprzez wypełnieie formularza dostępnego w ustawieniach konta pod linkiem "Usuń konto".
 3. MENEDŻER ZAMÓWIEŃ

  1. Usługa Menedżer Zamówień jest na etapie wczesnych testów, dlatego dostęp do niej mają tylko wybrani Użytkownicy.
  2. Możliwości narzędzia są nasteępujące:
   • Pobieranie zamówień z różnych kanałów sprzedaży.
   • Zlecanie paczek i generowanie listu przewozowego za pośrednictwem zintegrowanych systemów.
   • Drukowanie paragonu poprzez integrację z programem bsxPrinter.
   • Tworzenie i wysyłanie faktur przy pomocy połączonych systemów zewnętrznych.
   • Inne funkcjonalności np. wysyłanie numeru listów przewozowych do systemu Allegro.
  3. Narzędzie wymaga konfiguracji połączeń z API zewnętrznych systemów.
  4. Narzędzie znajduje się w wersji alfa, w której testowana jest jeszcze pod kątem poprawnego działania i znajduje się na etapie intensywnego rozwoju.
 4. STATYSTYKI ALLEGRO

  1. Usługa Statystyki Allegro jest dostępna bez konieczności rejestracji i logowania w Serwisie.
  2. Narzędzie pozwala śledzić trendy sprzedaży na Allegro.
  3. Prezentowane w narzędziu dane są gromadzone z opóźnieniem i mają charakter poglądowy.
 5. ASYSTENT SPRZEDAŻY

  1. Usługa Asystent Sprzedaży jest dostępna wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników serwisu.
  2. Możliwości narzędzia są nasteępujące:
   • zakańczanie i wystawianie na nowo ofert Allegro ze zbliżającą się opłatą utrzymaniową. Nowo wystawione oferty mają wyłączone opcje promowania.
  3. Narzędzie wymaga połączenia Konta Allegro z Kontem w Serwisie.
  4. Możliwe jest połączenie więcej niż jednego Konta Allegro.
  5. W niektórych przypadkach ominięcie opłaty utrzymaniowej może się nie udać np. brak wymaganego parametru w ofercie.
   Przy braku podpiętego cennika dostawy dla ofert Użytkownik może w ustawieniach narzędzia wybrać automatycznie przypisywany cennik. W przeciwnym wypadku Allegro nie pozwoli na wystawienie oferty bez przypiętego cennika, a tym samym narzędzie nie zakończy oferty i opłata utrzymaniowa nie zostanie ominięta.
  6. O efektach działania narzędzia Użytkownik informowany jest poprzez wiadomości wysyłane na adres email.
  7. Domyślnie narzędzie jest wyłączone i wymaga włączenia w ustawieniach Konta.
 6. NEWSLETTER

  1. Zamówienie usługi Newsletter następuje po zaznaczeniu zgody w formularzu rejestracji lub włączeniu Newslettera w ustawieniach konta.
  2. Warunkiem świadczenia usługi Newsletter jest akceptacja Regulaminu oraz aktywacja konta.
  3. Użytkownik może zrezygnować z Newslettera klikając link w wiadomości Newslettera lub wyłączając usługę Newsletter w ustawianich konta.
 7. WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. Do korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądania jej zasobów.
 8. REKLAMACJE

  1. Użytkownik może złożyć reklamację w sprawach związanych ze świadczeniem Usług.
  2. Reklamacje składane są w drodze wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na następujący adres Administratora: biuro@niezbedniksprzedawcy.pl.
  3. Reklamacja Użytkownika powinna zawierać: oznaczenie Usługi, której reklamacja dotyczy, opis nieprawidłowości będących przyczyną reklamacji oraz datę wykrycia nieprawidłowości.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. Administrator powiadomi Użytkownika o uwzględnieniu albo odmowie uwzględnienia reklamacji pocztą elektroniczną na adres zwrotny.
 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administrator chroni prywatność Użytkowników zachowując wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także cele i zasady wykorzystywania w Serwisie plików cookies określa Polityka Prywatności stanowiąca integralną część Regulaminu.
  2. Administratorem danych osobowych jest ALLEO.NET Tomasz Grzesik z siedzibą w Złotej Wodzie 44, 26-025 Łagów.
  3. Na potrzeby rejestracji oraz prowadzenia Konta w Serwisie Administrator przetwarza adresy email. Adresy email nie są prezentowane innym Użytkownikom Serwisu.
  4. Administrator może gromadzić adresy IP (numery interfejsu sieciowego) Użytkowników, które są zapisywane w logach systemowych Serwisu. Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych (anonimowo).
  5. Administrator przesyła Użytkownikowi Newsletter wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na otrzymywanie takich informacji.
 10. ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Treści zamieszczone przez Administratora w Serwisie oraz przesyłane za pośrednictwem Newslettera, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot chronionych praw Administratora lub innych osób. Jakiekolwiek korzystanie z nich, w tym w szczególności kopiowanie lub rozpowszechnianie, wymaga uprzedniej zgody Administratora lub innego podmiotu uprawnionego.
  2. Serwis może być okresowo niedostępny w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych lub aktualizacyjnych. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej pracy Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Serwisu oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne lub utracone korzyści.
  3. Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić bezpieczeństwo własnych urządzeń, wykorzystywanych do korzystania z Serwisu, w tym korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz rozwiązań typu firewall. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka związane z korzystaniem przez Użytkownika z sieci Internet, w tym w szczególności za działanie niechcianego lub złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, programów szpiegujących oraz inne sposoby możliwego naruszania bezpieczeństwa oprogramowania, danych lub urządzeń Użytkownika.
  4. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które miałyby na celu umyślne zakłócenie pracy lub naruszenie bezpieczeństwa Serwisu, w tym uzyskanie dostępu do Kont innych użytkowników.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dostępnych funkcjonalnościach, jak również wprowadzenia opłat za nowe, bądź już istniejące funkcje Serwisu. Opłaty bez zgody użytkownika nie będą naliczane.
 11. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY

  1. Rozwiązanie umowy może nastąpić w szczególności:
   1. na żądanie Użytkownika w każdym czasie; lub
   2. z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Serwisu lub do zaprzestania świadczonych usług bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie, a dodatkowo Użytkownik zostanie poinformowany o nich za pośrednictwem wiadomości e-mail lub Serwisu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na wprowadzone zmiany, może dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję Usuń konto.
  2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania.
  3. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@niezbedniksprzedawcy.pl.
  4. Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.